Power Point

ClassID: Title Format Presenter Launch
The Art of War – Part 9 Power Point Start Class
The Art of War – Part 7 Power Point Start Class
The Art of War – Part 6 Power Point Start Class
The Art of War – Part 5 Power Point Start Class
The Art of War – Part 4 Power Point Start Class
The Art of War – Part 3 Power Point Start Class
The Art of War – Part 2 Power Point Start Class
The Art of War Church Teaching-Part 1 Power Point Start Class